هيئة التحرير

هيئة التحرير

دکتر محمود شکیب انصاری

زبان وادبیات عربی استاد

m.shakibansaryatyahoo.com
09161143757

دکتر محمود آبدانان مهدی زاده

زبان وادبیات عربی دانشیار

shirinspratyahoo.com
09161133654

دکتر غلامرضا کریمی فرد

زبان وادبیات عربی دانشیار

ghkarimifardatyahoo.com
09166150442

دکتر عباس اقبالی

زبان وادبیات عربی دانشیار

aeghbaleatkashanu.ac.ir
09131625753

دکتر ابوالحسن امین مقدسی

زبان وادبیات عربی دانشیار

abminatut.ac.ir
09124111860

دکتر سید فضل الله میر قادری

زبان وادبیات عربی دانشیار

s_f_mirghaderiatyahoo.com
09177108280

دکتر یحیی معروف

زبان وادبیات عربی دانشیار

y.marofatyahoo.com
09181324151

دکتر غلامحسین رضایی

زبان وادبیات عربی دانشیار

ghrezaeeatut.ac.ir
09121056798

دکتر تورج زینی وند

زبان وادبیات عربی دانشیار

t.zinievand56atyahoo.com
09181260604

دکتر نصراله امامی

زبان وادبیات فارسی استاد

nasemamiatyahoo.com

رئيس التحرير

دکتر حسن داد خواه تهرانی

زبان وادبیات عربی دانشیار

dadkhah1340atyahoo.com
09161112793

المدير

دکتر نعیم عموری

زبان و ادبیات عربی استادیار

n.amouriatscu.ir
06133330012-9 *داخلی 4810

المدير التنفيذي

فاطمه گله دارشوشتری

کارشناس مجله

fatemhgalehdaratgmail.com

المدير المسئول

ولی اله شجاعپوریان

زبان وادبیات عربی هیئت علمی

v.shojapourianatgmail.com