عن الدورية

 

امروزه گسترش مطالعات وتعمیق پژوهش های علوم انسانی به ویژه در زمینه های ادبیات وعلوم قرآنی به عنوان دو شاخه مهم وتاثیر گذار این حوزه، بیش ازپیش مورد عنایت دانشمندان واندیشه ورزان قرار گرفته است.

ازسوی دیگر پیدایش بسترهای جدید وعرصه های نکاویده معرفتی، مجالی گسترده را فراروی محققان وپژوهشگران مشتاق قرار می دهد تا ثمره افکار وتراوش اقلام خود را با دیگر دانشوران ومتفکران به اشتراک گذارند وچرخه دانش بشر را به پیش رانند.

مجله اللغه والادب العربی نیز می کوشد در این میان سهمی را به خود اختصاص دهد وتردیدی نیست که هرچه اقبال فرهیختگان واهل دانش وژرف نگری وعمق مقالات آنان بیش تر باشد، سهم وبهره این مجله نیز در گسترش پهنه علم وادبیات فزونتر خواهد بود.

با اغتنام فرصت، از اصحاب رأی ونظر دعوت می کنیم مقالات مندرج در شماره های فصلنامه را از نقد عالمانه خویش بی بهره نگذارند واوراق وسطور این نشریه را به زمینه تضارب آرا وتعاطی افکار وارتقای زبان وادبیات وارتقای معارف قرآنی با رویکرد ادبی بدل نمایند.