الأهداف والنطاق

1-مقارنه وموازنه نگرش تطبیقی، به مقولة ادبیات جهانی به ویژه تاثیر متقابل ادب فارسی وعربی

2- ایجاد وپایه گذاری حوزه های جدید در زبان شناسی با رویکرددینی.

3- ایجاد گرایشی نو در عرصه مطالعات وپژوهش های قرانی با رویکرد ادبی وگسترش وتعمق مطالعات میان رشته ای.

3- بررسی وجوه ومیزان تاثیر پذیری ادبیات فارسی وعربی وآثار شاعران، ادبا ونویسندگان از قرآن مجید در الفاظ، مفاهیم، ساختار، سبک واسلوب.